MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Mentalno zdravlje u doba krize: organizacija i postupci pružanja psihološke pomoćiMental health in times of crisis: organization and procedures for providing psychological help

Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić, Petrana Brečić, Ivan Ćelić, Krešimir Radić, Dolores Britvić, Miro Hanževački

Masovne krizne situacije, poput pandemija i potresa, gotovo će u većine osoba koje su izložene, izazvati stresnu reakciju koja će u nekih osoba izazvati kratkotrajne ili dugotrajne poteškoće mentalnoga zdravlja. Organizacija zaštite mentalnoga zdravlja koordiniranim sustavom pružanja ranih postupaka psihološke prve pomoći, može imati preventivni učinak na pojavu mentalnih poremećaja u postkriznome razdoblju. Pri tomu su od najveće važnosti smjernice za pružanje psihološke prve pomoći i organizacija službe za zaštitu mentalnoga zdravlja u krizi.

Ključne riječi:
masovne krizne situacije; mentalno zdravlje; psihološka prva pomoć; reakcija na stres

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

In a majority of exposed individuals mass crisis situations, such as pandemics or earthquakes, would cause a stress reaction which may cause short-term or long-term mental health problems in some people. Organization of mental health care through a coordinated system of providing early psychological first aid procedures may have a preventive effect on the occurrence of mental disorders in the post-crisis period. The most important are the guidelines for the provision of psychological first aid and the organization of the mental health service during the crisis.

Key words:
mass crisis situations; mental health; psychological first aid; stress response