MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Nove smjernice u liječenju psorijazeThe new guidelines for psoriasis treatment

Damir Homolak

Psorijaza je bolest sa znatnim utjecajem na kvalitetu života i zbog toga su smjernice u postavljanju realističnih ciljeva, liječenja i praćenja tih bolesnika, ključne za postizanje uspjeha. U svjetlu sve učinkovitijih terapijskih opcija, ciljevi koje postavljamo, postaju sve ambiciozniji. Uz impresivne rezultate liječenja, koji su samo unatrag nekoliko godina bili nezamislivi, u fokusu nam je sve više poboljšanje kvalitete života. Danas se u evaluaciji liječenja najčešće primjenjuje PASI-indeks (engl. Psoriasis area and Severity Index) u objektiviziranju stanja kože, i to: kao relativni PASI-odgovor (%) u odnosu na početno stanje, ili sve češće apsolutni PASI, kojim se definira ciljna vrijednost. Prilikom subjektivne procjene bolesnika, najčešće se primjenjuje DLQI-indeks (engl. Dermatology Life Quality Index). No, i nadalje postoji potreba za boljim instrumentima procjene, koji bi uzeli u obzir i neke druge elemente, kao što su vidljivost lezija, funkcionalnost te socijalni i psihološki aspekt bolesti, kao i muskuloskeletne simptome. Upravo prema tim aspektima uspješnosti liječenja (PASI i DLQI) Europskim konsenzusom iz 2011. godine, postavljene su prve smjernice temeljene na sistematiziranom definiranju težine psorijaze. Od tada su obzirom na nove dostupne terapijske opcije, PASI 90 ili PASI 100, kao i uvođenje ciljnog apsolutnog PASI-zbroja ≤2 postali realnost. Stoga je Europski centar za razvoj smjernica u sklopu Europskoga dermatološkoga foruma, uz pomoć međunarodnih ekspertnih timova, izdao nove preporuke i smjernice u liječenju vulgarne psorijaze, tzv., „EuroGuiDerm guideline on the systemic treatment of psoriasis vulgaris“. Ove preporuke i smjernice dobar su temelj za izradu nacionalnih smjernica.

Ključne riječi:
DLQI; EuroGuiDerm guideline; PASI; psorijaza; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

Psoriasis is a disease with a significant impact on quality of life. Guidelines for realistic goal setting, treatment, and monitoring treatment outcomes are paramount for successful disease-management. In light of increasingly effective therapeutic options, the goals we set are becoming more ambitious. Following reports of impressive treatment outcomes, outcomes that were unthinkable only a few years ago, we are now focused on improving the quality of life patients. Today, the PASI index (Psoriasis Area and Severity Index) is most commonly used in the evaluation of treatment to objectify skin condition: as a relative PASI response (%) in relation to the initial condition, or increasingly absolute PASI which defines target value. In the subjective assessment of patients, the DLQI index (Dermatology Life Quality Index) is most commonly used. However, there is still a need for better instruments of assessment that would take into account other elements such as lesion visibility, functionality, and the social and psychological aspects of the disease, as well as musculoskeletal symptoms. It is in accordance with these aspects of treatment success (PASI and DLQI) that the European 2011 Consensus set the first guidelines based on the systematic definition of the severity of psoriasis. Since then, along with the new therapeutic options available, PASI 90 or PASI 100 as well as the introduction of a target absolute PASI score of ≤ 2 have become a reality. Therefore, the European Center for Guideline Development within the European Dermatological Forum, with the help of international expert teams, has issued new recommendations and guidelines for the treatment of psoriasis, the so-called: „EuroGuiDerm guideline on the systemic treatment of psoriasis vulgaris“. These recommendations and guidelines form a good basis for drafting national guidelines.

Key words:
EuroGuiDerm guideline; DLQI; guidelines; PASI; psoriasis