MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Medicina rada i sporta HR ENG

Rano prepoznavanje i praćenje kožnih bolesti u medicini radaEarly recognition and monitoring of skin diseases in occupational health medicine

Tea Samardžić, Hana Brborović

Kožne bolesti šaka i podlaktica te drugih izloženih dijelova kože, česte su u radnoj populaciji. Mogu biti vezane uz izloženost štetnostima na radnome mjestu te bitno utjecati na radnu sposobnost. Neke od njih mogu se pojaviti ili znatno pogoršati već tijekom obrazovanja. Pregledi prije upisa u rizične obrazovne programe i prije zapošljavanja, bitan su uvjet u profesionalnoj selekciji onih radnika kojima radno mjesto neće uzrokovati pogoršanje kožne bolesti. Periodični pregledi tijekom školovanja i tijekom rada služe ranom uočavanju kožnih tegoba, ranome dijagnosticiranju i liječenju bolesti, prilagodbi radnoga mjesta i preusmjerivanju u druge obrazovne programe ili na druga radna mjesta koja neće utjecati na pogoršanje bolesti. U cjelovitome pristupu zdravstvenoj skrbi o bolesniku bitna je suradnja liječnika primarne zaštite s ostalim specijalistima i kontinuirani razvoj učinkovitih modela prevencije na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te zakonski okviri u kojima se učinkoviti modeli prevencije mogu ostvariti.

Ključne riječi:
kontaktni dermatitis; profesionalne bolesti kože; psorijaza; radna sposobnost; solarno zračenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

Skin diseases of the hands and forearms, and other exposed parts of the skin are common in the working population. They can be related to exposure to hazards in the workplace and significantly affect the workability. Some of them can occur or worsen significantly during education itself. Pre-enrollment examinations in risky educational programs and pre-employment examinations are an important step in the professional selection of those workers for whom the workplace will not cause worsening of the skin disease. Periodic examinations during schooling and during career serve for early detection of skin problems, early diagnosis and treatment of diseases, adjustment of the workplace and redirection to other educational programs or to other jobs that will not affect the worsening of the disease. In the holistic approach to patient care, the cooperation of the primary care physician with other specialists is important, as well as the continuous development of effective prevention models at the primary, secondary and tertiary healthcare level, and the legal framework in which the effective prevention models can be realized.

Key words:
contact dermatitis; occupational skin diseases; psoriasis; solar radiation; workability