MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Što liječnik obiteljske medicine treba znati o autizmuWhat a family physician needs to know about autism

Nataša Ban Toskić

Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurobiološki je razvojni poremećaj mozga, koji zahvaća sve aspekte ličnosti – komunikaciju, motoriku, ponašanje i učenje. Manifestira se ponajviše u poremećajima socijalne interakcije i komunikacije, ograničenim i repetitivnim oblicima ponašanja i interesima te različitim motoričkim smetnjama. Posljednjih nekoliko desetljeća bilježi se znatan porast prevalencije poremećaja iz autističnoga spektra u cijelome svijetu te je ona veća od 1%, čak četiri puta češća u dječaka. Poremećaj traje cijeli život, a pojavljuje se nakon 16 do 18 mjeseci dječjega razvoja koji do tada može biti bez teškoća. Prvi simptomi uglavnom se primjećuju prije 3. godine života. Još uvijek ne postoji biomedicinski biljeg poremećaja te se dijagnoza postavlja isključivo na temelju bihevioralnih odstupanja opisanih u dijagnostičkim priručnicima. Najčešće roditelji prvi primjećuju odstupanje u ponašanju djeteta. Pedijatri i liječnici obiteljske medicine imaju veliku ulogu u ranom prepoznavanju poremećaja. Osnovni cilj ranoga prepoznavanja jest upućivanje na liječenje koje će maksimalno povećati djetetovo samostalno funkcioniranje i kvalitetu života, istodobno omogućujući djetetov razvoj, mogućnost učenja, socijalizaciju, smanjivati nepoželjna ponašanja te educirati i pružati podršku čitavoj obitelji.

Ključne riječi:
liječnik obiteljske medicine; poremećaj iz autističnoga spektra

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 143

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurobiological developmental disorder of the brain that encompasses all aspects of personality – communication, motor skills, behavior and learning. It manifests itself primarily in disorders of social interaction and communication, limited and repetitive behaviors and interests, and various motor disorders. In the last few decades, there has been a significant increase in the prevalence of autism spectrum disorders worldwide, with a prevalence of more than 1%, even 4 times more common in boys. The disorder lasts a lifetime, and occurs after 16 – 18 months of child development, which can be without difficulty until then. The first symptoms are generally noticed before the age of 3. There is still no biomedical marker of this disorder, and diagnosis is based solely on the behavioral abnormalities described in the diagnostic manuals. Most often, parents are the first to notice a deviation in their child’s behavior. Pediatricians and family physicians play a big role in the early recognition of this disorder. The primary goal of early recognition is to refer to treatments that will maximize the child’s self-functioning and quality of life while enabling the child’s development, learning opportunities, socialization, reducing undesirable behaviors and educating and supporting the whole family

Key words:
autism spectrum disorder; family medicine physician