MEDIX, God. 20 Br. 113/114  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Suvremene potporne obloge u liječenju venskih ulceracijaModern supportive dressings in the treatment of venous ulcers

Sandra Marinović Kulišić

Venski je vrijed područje diskontinuiteta kože, najčešće smješteno u distalnim dijelovima potkoljenice, a posljedica je kronične venske bolesti – venske hipertenzije. Oštećenja kože oblikom variraju od okruglih, ovalnih, do serpiginoznih, vrpčastih i potpuno bizarnih. Liječenje kronične venske bolesti u fazi ulceracija vrlo je zahtjevno i sastoji se od niza općih mjera te lokalne i/ili sustavne terapije. Opće su mjere usmjerene na korekciju svih pratećih bolesti i stanja koja usporuju proces cijeljenja. Lokalno liječenje sastoji se od čišćenja vrijeda i uklanjanja devitalizirana tkiva i fibrinskih naslaga, dezinfekcije vrijeda i poticanja procesa granulacije i epitelizacije, uz sprječavanje sekundarne infekcije. Moderne potporne obloge za vlažno cijeljenje rana danas su standard u primjeni kod akutnih i kroničnih rana koje cijele s defektom i bez defekta kože. One na rani stvaraju vlažan, okluzivni medij za koji je dokazano da ubrzava cijeljenje rane, potiče čišćenje rane od odumrla tkiva (autolitički debridman), smanjuje opasnost od infekcije, a bolesniku pruža atraumatsko previjanje te manju bolnost same rane. Pridržavajući se pravilnih indikacija, uz individualan pristup svakome bolesniku, može se postići brži, bolji i kvalitetniji ishod liječenja rane. 

Ključne riječi:
kronična venska bolest; potporne obloge; venski vrijed

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 113/114

A venous ulcer is an area of discontinuity of the skin, usually located in the distal parts of the lower leg, resulting in chronic venous disease - venous hypertension. Its shape varies from round or oval to tortuous, stripped or completely bizarre. Treatment of chronic venous disease in the stage of ulceration is very demanding, consisting of a series of general measures and local and/or systemic therapy. General measures are aimed at correcting all related diseases and conditions that slow down the healing process. Local treatment includes cleaning the ulcers, removal of devitalized tissue and fibrin plaques, disinfection of the ulcers and stimulating the process of granulation and epithelialization, as well as secondary infection prevention. Today, the application of modern supportive dressings for moist wound healing is a standard in the treatment of acute and chronic wounds, which heal with or without skin defects. They create a moist, occlusive medium on the wound which has been proven to accelerate wound healing, promote cleansing of the wound of dead tissue (autholitic debridement), reduce the risk of infections and provide the patient an atraumatic dressing, as well as less wound pain. By adhering to the proper indications, with an individual approach to each patient, a faster, better and higher quality way of treating wounds can be achieved. 

Key words:
chronic venous disease; supportive dressings; venous ulcers